* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): ác tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa