* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): ai nắm tay đến tối, ai gối tay đến sáng