* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): mèo lành chẳng ở mả, ả lành chẳng ở hàng cơm