* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): ác đẻ ác la, gà đẻ gà cục tác