* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ Pháp): lớn gan