* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): 作消遣的人