* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): 作法自毙