* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): ai cũng mặc áo đến vai, chẳng ai mặc áo quá đầu