* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): ai cũng lấy của che thân chứ không ai lấy thân che của