* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): старуха