* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): mèo già hoá cáo, cáo già hoá thần chủ