* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu