* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tìm kiếm (định nghĩa từ, giải thích từ): anh em chém nhau đằng dọng, không ai chém nhau đằng lưỡi